DÔLEŽITOSŤ JAZYKOVÝCH KOREKTÚR / PROOFREADINGU V SÚČASNOSTI

kurzy angličtiny Bratislava
6 DÔVODOV PREČO JE ANGLIČTINA TAKÁ DÔLEŽITÁ
jún 16, 2021
jDobrá jazyková škola v Bratislave
DOBRÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V BRATISLAVE. PODĽA ČOHO VYBERAŤ?
december 6, 2022

Nie je pochýb o tom, že preklady textu do angličtiny umožňujú spoločnostiam a ľuďom dostať sa za geografické hranice štátu. Nemožno však ignorovať úlohu, ktorú v tomto vývoji zohrávajú korektúry alebo tzv. proofreading. Zle preložený obsah s množstvom chýb môže skresliť pôvodný význam vety a spôsobiť nedorozumenia alebo mať vplyv na prvý dojem, ktorý váš text na zahraničného čitateľa urobí. Pozrime sa teda, prečo by jednotlivci a organizácie pôsobiace v zahraničí mali považovať korektúry / proofreading prekladov za nevyhnutné.


Čo znamená korektúra / proofreading?

 

Vo väčšine prípadov je korektúra / proofreading preloženého textu poslednou časťou cyklu prekladu. Proofreaderi, ktorí sú zároveň rodenými hovorcami jazyka tzv. English native speakers sa zameriavajú na to, či text ako celok dáva zmysel. Kontrolujú používanie slov a slovných spojení, interpunkciu, gramatiku a pravopis. Zaisťujú, aby nedošlo k žiadnym chybám pri preklade, a aby sa nezmenil význam žiadnej z častí originálneho textu.


 

Text obsahujúci chyby pôsobí neprofesionálne a odrádza čitateľa od pokračovania v čítaní.

 

Stále väčšia časť procesu prekladov do angličtiny sa v súčasnosti dá automatizovať. Na korektúry / proofreading je ale stále potrebný ľudský zásah. Prečo je tomu tak? Moderné prekladové programy, či slovníky umožňujú rýchle preklady, avšak často obsahujú chyby, ktoré by sa pri ľudskom preklade nestali. Ustupovanie spoľahlivosti je teda vedľajším účinkom takéhoto automatizovaného prekladu. Gramatické chyby vedia často zmeniť význam vety, hoci veta môže znieť naoko dobre. Horšie však je, že nesprávne interpretovaný text môže uviesť konečného čitateľa do omylu. Korektor / proofreader teda musí zabezpečiť, aby sa preložená správa presne zhodovala s myšlienkami v zdrojovom texte a aby dávala zmysel koncovému používateľovi.


Koho si teda vybrať sa za korektora / proofreadera?

 

Korektúry rozdeľujeme na jazykové a obsahové. V dokonalom svete by bol ideálnym korektorom niekto, kto kombinuje 2 zručnosti: vedomosti v oblasti problematiky, ktorej sa text týka (napríklad produktový manažér); a jazykovo zdatná osoba v cieľovom jazyku prekladu, pre ktorú je cieľový jazyk tiež materinským jazykom). V skutočných podmienkach je však ťažké takúto osobu nájsť. Najlepšou možnosťou je vykonať obsahovú kontrolu v rámci zamestnancov spoločnosti, ktorí sa danej problematike najlepšie rozumejú a nechať prekladateľské spoločnosti skontrolovať jazykovú stránku. Proofreaderi z prekladateľskej agentúry potom opravia chyby, ktoré mohli experti na obsah urobiť. Najčastejšie ide o gramatické a pravopisné chyby, štruktúru viet, identifikáciu nevhodných fráz, veľké a malé písmená, použitie časov.


"Veď predsa platím prekladateľom za dodanie bezchybných prekladov ?"

 

Profesionálni prekladatelia sa snažia poskytovať vysoko kvalitné preklady z rodného jazyka do ich druhého jazyka. Robia tak podľa svojich najlepších vedomostí, kapacít a schopností. Prekladatelia však nikdy nebudú mať také znalosti profesionálny proofreader, ktorý je rodeným hovorcom daného jazyka a pozná kultúru a myslenie ľudí v danej krajine. Kým prekladatelia pri práci môžu niektoré chyby prehliadnuť alebo zvoliť nevhodné slovo. Úlohou korektora / proofreadera je nájsť tieto chyby a opraviť ich tak, aby konečná verzia textu bola bezchybná a znela akoby text písal rodený hovorca anglického jazyka.


Korektúry / proofreading sú nevyhnutnou súčasťou komplexných prekladateľských služieb poskytovaných prekladateľskými agentúrami.. Ak preložený text v angličtine prešiel aj následnou korektúrou proofreaderom, znamená to, že kvalita je oveľa vyššia a pravdepodobnosť chybovosti je znížená na absolútne minimum. Je pravdepodobné, že budete v konečnom dôsledku platiť o niečo viac za využitie tejto služby, ale investícia sa vám oplatí, pretože viete, že váš text bude bezchybný a nebudete sa zaň musieť hanbiť.


Buy now