Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Flying Solutions, s.r.o. pri organizovaní kurzov anglického jazyka a prekladov textov

I.  Spoločnosť
Spoločnosť Flying Solutions s.r.o., IČO: 47160039, so sídlom: Komenského 1627/5, 020 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: Registra: 28162/R (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a  študentom alebo zákonným zástupcom dieťaťa ktoré je študentom jazykových kurzov (ďalej len „klient“ ) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

II. Prihlásenie sa do kurzu
1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a klientom vzniká buď na základe vypísanej a klientom podpísanej objednávky, t.j. prihlášky na individuálny alebo skupinový kurz, podpísaním zmluvy alebo v elektronickej podobe vypísaním a prihlásením sa cez formulár - prihlášku na webovej stránke www.flyinglanguage.sk Vypísaním prihlášky a jej odoslaním je klient záväzne prihlásený do kurzu, ktorý si vybral.
2. Spoločnosť uskutočňuje niekoľko typov kurzov, pričom podmienky vedenia týchto kurzov sú osobitne uvedené pri každom druhu kurzu na webstránke a majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

III. Organizácia výučby
1. Spôsob organizácie kurzu, jeho priebeh a podmienky sú uvedené na webstránke v detailoch konkrétneho kurzu.

IV. Platba
1. Platby za kurz je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke  banky v ktorej je vedený účet Spoločnosti.
2. Číslo účtu spoločnosti je:
IBAN: SK3983300000002900444212
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol je uvedený vo faktúre ako číslo faktúry.

V. Cenové podmienky
  1. Cena za poskytnutie jazykového kurzu sa odvíja od typu vybraného kurzu, dĺžky trvania vyučovacej hodiny a počtu objednaných vyučovacích hodín.  .
  2. V cene je zahrnuté aj finančné ohodnotenie dodávateľovej prípravy na hodinu a ohodnotenie všetkých ďalších aktivít vyplývajúcich z výučby, vrátane všetkých nákladov dodávateľa v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy,  priebežného zostavovania a opravy vedomostných testov, prípravy a vyhotovenia materiálov na vyučovaciu hodinu a pod.
  3. Celková odmena za poskytnutie jazykového kurzu bude dodávateľovi vyplatená vopred na základe vystavenej faktúry ktorá bola vytvorená podľa objednávky od dodávateľa. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu jej prijatia.
  4. V prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti a objednávateľ sa rozhodne ukončiť kurz, odmena za predplatené, no neodučené hodiny bude vrátená bankovým prevodom na účet objednávateľa. V prípade, že objednávateľ dostal množstvovú zľavu za objednanie väčšieho množstva hodín, no požiada o refundáciu doposiaľ neodučených hodín, bude mu vrátená suma,  ktorú si predplatil znížená o odmenu za odučené hodiny podľa tarify bez množstvovej zľavy.
VI. Fotografie / Videozáznam

Prihlásením dieťaťa do kurzu klient vyjadruje svoj súhlas s vyhotovením fotografií alebo videozáznamu vyučovacej hodiny na ktorom bude zachytený obrazový a zvukový záznam študenta. Tento záznam bude k nahliadnutiu na webových stránkach www.flyinglanguage.sk ako krátka ukážka výukového videa. Tento súhlas môže klient kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu písomne odvolať.

VII. Súhlas so spracovaním osobných údajov
1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, klient vypísaním formulára prihlášky a formulára ukážkovej hodiny potvrdzuje, že udelil Spoločnosti súhlas so spracovaním, uchovávaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov dieťaťa za účelom ich spracovania pri činnosti Spoločnosti spojenej s výučbou jazyka, marketingové účely Spoločnosti, ako aj pre účely sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený spracovávať osobné údaje na základe zmluvy so Spoločnosťou. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu a do 2 rokov od jeho ukončenia. Po splnení účelu spracovania Spoločnosť zabezpečí likvidáciu osobných údajov.
2. Spoločnosť prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytovanej na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu klienta budú uvedené údaje znehodnotené
3. Klient výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa klient výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.
4. Klient prehlasuje, že osobné údaje, ktoré uviedol v prihláške sú pravdivé. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená ich uverejnením na www.flyinglanguage.sk
2. Spoločnosť bude vykonávať komunikáciu s klientom najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok, alebo iných písomných oznámení. Všetky listové zásielky, oznámenia a právne úkony, ktoré majú byť podľa zmluvy alebo príslušných právnych predpisov vykonané písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. V prípade ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť je splnená v deň, keď mu ju pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku.
3. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom SR. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou právnická osoba - podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
4. Akékoľvek spory alebo nezhody medzi Spoločnosťou a klientom budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči budúcemu klientovi odoslaním elektronickej prihlášky budúcim klientom.
6. Budúci klient podpísaním zmluvy alebo zaslaním elektronickej prihlášky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Buy now